معرفي حوزه معاونت عمراني

حوزه معاونت عمراني شامل دو اداره  طراحي و اجراء و اداره تعمير و نگهداري مي باشد.
حوزه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با هدف تأمین فضای آموزشی و رفاهی مناسب و استاندارد در واحد ، مشغول به فعالیت می باشد.

insta            Telegram            Telegram