فرمهای آموزشی

Untitled 1 

 

 فرم درخواست برگزاری امتحان جامع دوره دکتری تخصصی  - 4 برگ

توجه : نمره قبولی در امتحان جامع برای ورودیهای 94 و ما قبل 15 و برای ورودیهای 95 به بعد 16 می باشد . - چاپ فرمها به صورت یکرو انجام شود .

pdf icon

  فرم معادل سازی دروس گذرانده شده قبلی

توجه : حداقل نمره معادل سازی در دوره کاردانی و کارشناسی 12 - حداقل نمره معادل سازی در دوره کارشناسی ارشد 14 و حداقل نمره معادل سازی در دوره دکتری تخصصی 16 می باشد .

pdf icon

 فرم معرفی به استاد - فقط دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )

توجه : آخرین مهلت اخذ و ثبت نمره معرفی به استاد در نیمسال اول ، پایان دی ماه - نیمسال دوم ، پایان خردادماه و نیمسال تابستان ، 15 شهریور ماه می باشد . 

pdf icon

فرم اعلام انصراف از تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی

توجه : ترتیب مراجعه و اعلام انصراف به شرح روبرو :1-ارائه درخواست  به گروه آموزشی/ دانشکده 2- مراجعه به مرکز مشاوره 3-تعهد ولی دانشجو به آموزش دانشگاه 4-مراجعه به اداره امور آموزشی

pdf icon

فرم چک لیست کنترل فارغ التحصیلی دانشجویان 

توجه : ترتیب مراجعه و دریافت چک لیست کنترل فارغ التحصیلی به شرح روبرو :1-ارائه درخواست فارغ التحصیلی به گروه آموزشی 2-ارائه به رییس آموزش دانشکده 3- ارائه به اداره امور آموزشی(خدمات آموزش)

pdf icon

فرم حذف واحد مازاد بر سقف واحد

توجه : توسط کارشناس گروه آموزشی و به ترتیب : 1 - بررسی توسط گروه آموزشی / دانشکده 2- اعلام به اداره برنامه ریزی آموزش 3- بایگانی جهت درج در پرونده و سوابق دانشجو

pdf icon

فرم تائید اخذ واحد پایان نامه (رساله)/ تمدید پایان نامه (تمدید رساله) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

توجه : جهت اخذ پایان نامه (رساله) یا تمدید پایان نامه (تمدید رساله) در هر ترم 1- مراجعه به گروه آموزشی/دانشکده 2- مراجعه به امور شهریه 3- مراجعه به گروه یا اداره برنامه ریزی آموزش جهت ثبت پایان نامه یا تمدید پایان نامه 

pdf icon

فرم مجوز انتخاب واحد بیش از سقف بدلیل فارغ التحصیلی یا ممتازی ( کاردانی و کارشناسی )

توجه : مخصوص دانشجویان ترم آخر یا دانشجویان ممتاز که تمایل به اخذ واحد بیش از سقف انتخاب واحد دارند . مراحل به ترتیب : 1-مراجعه به گروه آموزشی/ دانشکده و نظر کارشناس مربوطه 2- مراجعه به گروه معارف در صورت لزوم 

pdf icon

فرم حذف واحد بدلیل مشروطی در ترم قبل ( کاردانی و کارشناسی ) 

توجه : مخصوص دانشجویان با میانگین ترمی کمتر از 12 ، توسط کارشناس گروه آموزشی و به ترتیب : 1 - بررسی توسط گروه آموزشی / دانشکده 2- اعلام به اداره برنامه ریزی آموزش 3- بایگانی جهت درج در پرونده و سوابق دانشجو

pdf icon

فرم مجوز تداخل ساعت امتحانی پایان ترم (مخصوص دانشجویان ترم آخر ) 

توجه :انجام مراحل به ترتیب :1-درخواست دانشجو 2- بررسی کارشناس گروه/مدیر گروه / رییس آموزش دانشکده وصدور مجوز در سامانه آموزش- دانشجو موظف است یک هفته قبل از شروع امتحانات جهت تکمیل فرم دوامتحانی به امتحانات مراجعه نماید. 

pdf icon

فرم معرفی به استاد (ماده 47 آیین نامه آموزشی) ترم جبرانی

توجه : مخصوص داشجویانی که معدل کل کمتر از صدور مدرک تحصیلی کسب نموده  و قصد جبران معدل دارند . به ترتیب : 1- درخواست دانشجو 2-تایید گروه / اموزش دانشکده 3- تائید اداره خدمات آموزش 4- انتخاب واحد توسط اداره برتامه ریزی

pdf icon

فرم ماده 24 آیین نامه آموزشی(اخذ و انتخاب دروس در یکی از واحدهای دانشگاهی بدلیل عدم ارائه در واحد مبدا) - مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد 

توجه : ماده 24 مخصوص کسانی است که : 1-دروس درخواستی در واحد مبدا ارائه نشده باشد 2-استفاده از ماده 24 یکبار در طول تحصیل امکان پذیر است 3-سقف واحد 8 وبرای ورودی های 95 به بعد 6 واحد می باشد .

pdf icon

فرم ماده 55آیین نامه آموزشی(اخذ و انتخاب دروس در یکی از واحدهای دانشگاهی بدلیل عدم ارائه در واحد مبدا) - مخصوص دانشجویان کارشناسی و کاردانی 

توجه : ماده 55مخصوص کسانی است که : 1-دروس درخواستی در واحد مبدا ارائه نشده باشد 2-سقف واحد برای دانشجویان تمام وقت 11 ، پاره وقت 9 و آموزش معلمان 7 واحد می باشد .

pdf icon

فرم تعهد نامه عدم مشروطی در ترم جدید (ویژه دانشجویان دارای مجوز کمیسیون موارد خاص )

توجه : اجازه یک نیمسال دیگر ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص و تعهد عدم مشروطی در ترم پیش رو

pdf icon

فرم حذف 3/16 (دانشجوياني كه در كليه جلسات 3 هفته از ترم آموزشي غيبت موجه در كلاس درس داشته باشند توسط استاد حذف 3/16 خواهند شد)

توجه : اين فرم مخصوص اساتيد بوده و توسط استاد درس تكميل ،‌پس از تائيد دانشكده يا گروه در موعد مقرر ( يك هفته قبل از شروع امتحانات ) به اداره امتحانات ارائه نمايند . 

pdf icon

فرم حذف تكرار درس (ویژه دانشجویاني كه درس تكراري اخذ نموده اند )

توجه :اين فرم توسط رييس آموزش دانشكده تكميل وبه اداره برنامه ريزي آموزش جهت اقدام ارسال مي كند .

pdf icon

insta            Telegram            Telegram