سرفصل‌های رشته‌های واحد یزد

 ::سرفصل رشته های مقطع دکتری تخصصی:: 

نام رشته کد رشته توضیحات
 الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث  13116
حسابداری 17508 قابل اجرا از ورودی 96 به بعد
حسابداری 17205 قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 96 به بعد
حقوق کیفری و جرم شناسی 17193
زبان و ادبیات فارسی 17184
مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی 17203
مشاوره 17189
حقوق عمومی 17192
 مالی – مهندسی مالی 17398 
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات و تحقيق در عمليات 17375 مصوب سال 94 - قابل اجرا از نيمسال اول 96-95
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 17377 مصوب سال 92 - قابل اجرا از نيمسال اول 96-95 -قابل اجرا تا ورودي 95 و منسوخ از ورودي 96 و به بعد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری 17506 قابل اجرا از ورودي 96 و به بعد

 

updating 

insta            Telegram