معرفی دانشکده فنی مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


دانشکده فنی و مهندسی با زیربنای تقريبي 18000 نیز متر مربع در دو ساختمان مجزا ( ساختمان مرحوم دکتر علی سلطانی و ساختمان فنی و مهندسی يك ) يكي از جامع ترين دانشكده هاي شش گانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد است. در مجاور این دانشکده ساختمان های آزمایشگاه ها با زیربنای حدود 4100 متر مربع قرار دارد. فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشکده برای مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و كارداني ارائه می گردد. تعداد  دانشجویان فعال دانشکده در کلیه مقاطع در حال حاضر 4550 نفر است كه 70 دانشجو در مقطع دکتری ، 2465 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 2015 دانشجو در مقطع کارشناسی هستند . در حال حاضر رشته های تحصیلی فعال شامل 6 رشته و 15 گرایش در مقطع کارشناسی و 9 رشته و 17 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 5 رشته و 7 گرایش در مقطع دکتری است . تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده 57 نفر است كه علاوه بر این تعداد ، حدود 80 نفر استاد مدعو با دانشكده همكاري دارند و در هر ترم ، امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان را با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی انجام می دهند.

رئیس دانشکده : دکتر محمود حاجی صفری
معاون دانشکده : دكتر حميد رضا شرافت

 

گروه­ها ، رشته­ ها ، مقاطع تحصیلی و مدیران گروه­ها

گروه مهندسي برق مهندسي برق كارداني پيوسته خانم دكتر زهره بهشتي پور
كارشناسي ناپيوسته
كارشناسي پيوسته
مهندسي برق- قدرت و الكترونيك كارشناسي ارشد آقاي دكتر حميدرضا اكبري
دكتراي تخصصي
كارشناسي ارشد
دكتراي تخصصي
گروه مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر كارشناسي ناپيوسته

آقاي دكتر گندمي

آقاي دكتر گندمي

آقاي دكتر گندمي

خانم دكتر سيما عمادي

مهندسي كامپيوتر- معماري سيستم هاي كامپيوتري كارشناسي ارشد
مهندسي كامپيوتر- نرم افزار كارشناسي ارشد
دكتراي تخصصي  
گروه مهندسي عمران مهندسي عمران كارشناسي ناپيوسته آقاي دكتر محمد علي اسمعيلي تفتي
كارشناسي پيوسته
مهندسي مديريت ساخت و مهندسي عمران كارشناسي ارشد آقاي دكتر سيد هادي دهقان منشادي
دكتراي تخصصي
مهندسي عمران - سازه كارشناسي ارشد
گروه مهندسي مواد مهندسي مواد كارشناسي ناپيوسته آقاي دكتر محمود حاجي صفري
كارشناسي پيوسته
مهندسي مواد – خوردگي و حفاظت مواد كارشناسي ارشد
گروه مهندسي مكانيك مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته آقاي دكتر ابوالفضل زارع شاه آبادي
مهندسي مكاترونيك كارشناسي ارشد
مهندسي مكانيك تبديل انرژي كارشناسي ارشد
دكتراي تخصصي
گروه مهندسي معدن  مهندسي معدن- فرآورده هاي مواد معدني  كارشناسي ارشد  آقاي دكتر حسينعلي لازمي
  گروه مهندسي پزشكي  مهندسي پزشكي - بيومكانيك  كارشناسي ارشد   خانم دكتر محبوبه محمودي
 مهندسي پزشكي - بيومتريال  كارشناسي ارشد
 گروه مهندسي نساجي     مهندسي نساجي  كارشناسي ناپيوسته آقاي دكتر  رامين عبقري          
 كارشناسي پيوسته
 مهندسي پوشاك كارشناسي پيوسته
 مهندسي پليمر - پليمر كارشناسي پيوسته
  مهندسي نساجي - شيمي نساجي كارشناسي ارشد
دكتراي تخصصي
  مهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي كارشناسي ارشد
دكتراي تخصصي
 مهندسي نساجي - مديريت نساجي كارشناسي ارشد
 مهندسي پليمر - پليمر  كارشناسي ارشد
 گروه GIS  سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي  كارشناسي ارشد  آقاي دكتر سيد الحسيني المدرسي

 

مقطع

رشته

كارشناسي

مهندسي برق
مهندسي عمران – عمران
مهندسي مواد - متالورژی صنعتی
مهندسي مكانيك
مهندسي نساجي - شيمي نساجي
مهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي
مهندسي پليمر - پليمر

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي برق - تكنولوژي الكترونيك
مهندسي برق - تكنولوژي قدرت
مهندسي كامپيوتر – تكنولوژي نرم افزار
مهندسي مواد - ذوب فلزات
مهندسي مواد - جوشکاری
مهندسي نساجي - صنايع نساجي

كارشناسي ارشد

مهندسي برق - الكترونيك
مهندسي برق - قدرت
مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
مهندسي كامپيوتر - معماري سيستم هاي كامپيوتري
مهندسي عمران – مهندسي و مديريت ساخت
مهندسي عمران – سازه
مهندسي مواد – خوردگي و حفاظت مواد
مهندسي مكاترونيك
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
مهندسي معدن - فرآورده هاي مواد معدني
مهندسي پزشكي - بيومكانيك
مهندسي پزشكي - بيومتريال
مهندسي نساجي - شيمي نساجي
مهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي
مهندسي نساجي - مديريت نساجي
مهندسي پليمر - پليمر
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

دكتراي تخصصي

مهندسي برق - الكترونيك
مهندسي برق - قدرت
مهندسي كامپيوتر - سيستم هاي نرم افزاري
مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
مهندسي نساجي - شيمي نساجي
مهندسي نساجي - تكنولوژي نساجي

كاركنان دانشكده فني و مهندسي

آقاي منصور شاكريان
کارشناس مديريت
كارشناس آموزشی – رييس دفتر دانشکده فنی و مهندسی

 آقاي ابوالفضل حسيني
کارشناس
سرپرست اداره آموزشی - دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی
31872717(035)

خانم پروانه جاويدان
کارشناس ارشد مهندسی برق - قدرت
کارشناس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی
(035)31872704 

تماس با ما
(رئیس دانشکده : 31872707(035
(دفتر دانشکده : 31872708 (035

insta            Telegram            Telegram