معرفی دانشكده علوم پایه

دانشکده علوم پایه در دو طبقه یکی از 6 دانشکده واحد یزد می باشـد . در این دانشکده ساختمان آزمایشگاههـا شیمی و فیزیک با زیر بنای بالغ بر 3500 متـر مربع قـرار گرفتـه است. این دانشکـده دارای 100 دانشـجو در مقطع کارشناسـی ، 96 دانشجـو در مقطع کارشناسی‌ارشد و 50 دانشجو در مقطع دکتری می باشد. رشتـه های تحصیلی فعال در حال حاضر شامـل 4 رشتـه در مقطع کارشناسی، 5 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 4 رشتـه در مقطع دکتری می باشد. تعداد اعضـای هیأت علمی دانشکـده 28 نفر می باشد. تعداد دانشجویان فعال دانشکده در کلیه مقاطع در حال حاضر 246 نفر می باشند. ضمنا گروههاي آموزشي زير مجموعه اين دانشكده عبارتند از : شيمي، رياضي و فيزيك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر علومي

دكتر سراجان

insta            Telegram            Telegram