چارت ترمی

updating

*دانشكده پزشكي*

1- دكتراي حرفه اي

2- پرستاري ورودي 93 به بعد

 *دانشكده علوم انساني*

مقطع كارشناسي ارشد :

1- حقوق جزا و جرم شناسي

2- انديشه هاي امام خميني - ره

3- علوم ارتباطات

4- فقه و مباني حقوق

5- فيزيولوژي ورزشي

6- ادبيات فارسي

7-آموزش زبان انگليسي

8-مدیریت ورزشی

9-حقوق خصوصي

10- قرآن و حديث

11- مشاوره و راهنمايي

12- روانشناسي باليني

13- روانشناسي عمومي

14- مترجمي زبان انگليسي

مقطع دكتراي تخصصي :

1- حقوق خصوصي

2- حقوق كيفري و جرم شناسي

3- مشاوره

4- ادبيات و زبان فارسي

5- علوم قرآن و حديث

مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و كارداني :

1- كارشناسي آموزش زبان انگليسي

2- كارشناسي ناپيوسته آموزش و پرورش ابتدايي

*دانشكده مديريت ، اقتصاد و حسابداري*

مقطع كارشناسي ارشد :

1- مديريت دولتي گرايش مالي

2- مديريت دولتي منابع انساني

3- اقتصاد انرژي

4- برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

5- حسابداري

6- حسابداري 95

 7- علوم اقتصادي 

8- مديريت بازرگاني

9- مديريت صنعتي

10- مديريت صنعتي 95

11- مديريت مالي

12- مديريت اجرايي

13- مديرت دولتي بودجه و ماليه عمومي

14- برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

15-توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

مقطع دكتراي تخصصي :

1-حسابداري

2-مديريت دولتي

3- مديريت رسانه

4- مديريت بازرگاني

5- مديريت صنعتي

6- مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات 95

7- مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات 95

8- مديريت مالي

insta            Telegram            Telegram