بسم الله الرحمن الرحیم 

04 مهر, 1399

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

«هر دانشجو، یک تخصص، یک مهارت»

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

معرفي به استاد

1. دريافت فرم معرفي به استاد از گروه مربوطه(پس از بررسي توسط كارشناس گروه)، تكميل و معرفي دروس باقي مانده.
2. تاييد كارشناس امور آموزشي( مستقر در سالن خدمات آموزش)
3. تاييد مدير گروه پس از تعيين استاد درس( دروس تخصصي، مدير گروه تخصصي و دروس عمومي، مدير گروه دروس عمومي)
4. مراجعه به اداره برنامه ريزي آموزش(مستقر در ساختمان دكتر طاهري اتاق شماره 19)جهت ثبت دروس مذكور
5. مراجعه به استاد درس جهت امتحان، اخذ ليست نمره تاييد شده و ارائه آن به همراه برگه امتحان به اداره امتحانات
(لازم به ذكرمي باشد دانشجو موظف است در هر مرحله اي، از باز بودن فايل آموزشي و مالي خود مطلع باشد.)

آخرین مهلت ثبت نمره در نیمسال اول آخرین روز بهمن ماه - نیمسال دوم آخرین روز خرداد ماه و نیمسال تابستان 15 شهریورماه می باشد .

ماده 20 : چنانچه دانشجـو در يك نيمسال يا دوره تابسـتان براي فراغت از تحصيـل حداكثر دو درس نظـري به ارزش حداكثر 4 واحد باقيمانده داشته باشـد مي تواند براي يكبـار خارج از تقويم دانشگاهي انتخاب واحد نموده و در فرصتي كـه از طـرف آموزش دانشگاه(نيمسال اول: آبان ماه، نيمسال دوم: اسفند ماه و نيمسال تابستان: مرداد ماه) مربوط تعيين مي شود درس يا دروس مـزبور را از طريق معـرفي به استـاد حداكثر درهمان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگـذراند و در صورت عــدم موفقيت در هر درس ، نمره آن حذف ( بلااثر ) مي گردد و بـدون نياز به انتخاب واحد مجدد مي تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .

تبصره 1 : چنانچه در آن نيمسـال درس يا دروس مزبور در واحـد دانشگاهي ارائـه نشود در پايان همـان نيمسـال مجدداً به صـورت معرفي به استاد امتحان دهد .

تبصره 2 : درصـورت داشتن سنـوات تحصيـلي استفاده از ماده 20 آئين نامه آمورشـي امكان پذير است در غير اينصـورت ميتوان از تبصره 2 ماده 28 استفاده كرد يا با درخواست كتبي دانشجو وي را به سيستم پاره وقت منتقل نمود .

تبصره 3 : شـهريه دروس موضـوع اين ماده شامل نصف شـهريه ثابت به اضافه شـهريه متغير درس يا دروس مربوط خواهد بود.

تبصره 4 : پرادخـت حق الزحمه استاد دروس موضــوع اين ماده با درنظر گرفتن ساعـت طـرح سؤال براي هر درس ، يك ساعت حضـور در جلسه امتحـان و نيم ساعـت به ازاي تصحيح اوراق امتحـاني هر درس دانشجـو ، بر اسـاس آخرين تعرفه حق التدريس محاسبه مي گردد.

ماده 21 : قبل از 15 شهــريور ماه هر سال تحصيـلي بايستي تكليف آن دسته از دانشجـوياني كه در معـرض اخـراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسي آنان جلوگيري به عمل آيد .ماده 22 : انتخاب واحـد درسي دانشجـوياني كه اخراج آموزشـي آنان مشخص گرديـده در شروع نيمـسال دوم سال تحصيلي نيز ممنوع مي باشد. لكن چنانچه به دليل حجـم كاري و فرصـت اندك و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات، از دانشجـويي كه اخراجي وي هنوز محـرز نشده است انتخاب واحـد به عمل آمده باشد.
متصـديان امور آموزشـي بايستي قبل از فـروردين ماه وضعـيت وي را مشخـص و درصــورت احراز شـرايط اخراجـي انتخاب واحد درسي او را لغو و شهريه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجي صادر نمايند .

کلیه حقوق و امتیازات این وبگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب و تصاویر این وبگاه، پیگرد قانونی دارد.